JOURNAL OF COMPUTERS     Vol. 24  No. 3     October 2013

Special issue on Cloud Security

Guest Editors : 

Jeng-Shyang Pan and Tsu-Yang Wu

@

Special Issue
@
1. FOREWORD
     Jeng-Shyang Pan and Tsu-Yang Wu
2. Research of Disk Migration Technology for Virtual Machine in Cloud Computing
     Pei-Yun Xue, Xue-Ying Zhang, Jing Bai, and Shu-Jin Jiao full article
3Bit-Reduced Automaton Inspection for Cloud Security
     Haiqiang Wang, Kuo-Kun Tseng, Shu-Chuan Chu, John F. Roddick, and Dachao Li full article
4. A Novel Design of Authentication-as-a-Services (AaaS) Architecture in Cloud Computing
     Yu-Yi Chen, Jun-Chao Lu, and Jinn-Ke Jan full article
5A Novel Atmosphere Clouds Model Optimization Algorithm
     Gao-Wei Yan, Zhan-Ju Hao, and Jun Xie full article
6. A Genetic Algorithm-Fuzzy-Based Voting Mechanism Combined with Hadoop Map-Reduce Technique for Microarray Data Classification
     Ming-Tai Wu, Jain-Shing Wu, Chung-Nan Lee, and Ming-Cheng Chen full article
@

Regular Section

6. An Adaptive Lexicographical Ordering of Color Mathematical Morphology
   Chun-Jiang Zhao, Xian-He Gao, and Xue-You Hu full article
7. Modeling of Surface Plasmon Mode of Gold Nanoslit-based Biosensor
  Jui-Teng Lin and Hsia-Wei Liu full article 
8.How Ubiquitous Can We Get?
  Pei-Chen Tseng full article 
    

  

@

@